V případě nežádoucího jevu anebo poruchy vašeho spotřebiče Haier, vám doporučujeme kontaktovat infolinku péče o zákazníka na telefonním čísle 386 350 461. Nebo můžete vyplnit náš jednoduchý reklamační formulář a vyčkat, až Vás kontaktujeme ohledně dalšího postupu.

Reklamační řád

Josef Kružliak - ELLEX, IČ 10271422, DIČ CZ5712141523, se sídlem Pražská 2006/137, 370 01 České Budějovice, platný a účinný ode dne 1. ledna 2014, vydaný v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“).

Čl. I. Základní ustanovení

1) Tento reklamační řád upravuje práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nakoupeného na internetovém obchodu www.h-shop.cz, způsob jejich uplatnění a vyřízení reklamací, jakož i další související práva (dále jen „reklamační řád“). Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek podnikatele, fyzické osoby podnikající pod obchodní firmou Josef Kružliak - ELLEX, IČ 10271422, DIČ CZ5712141523, se sídlem Pražská 2006/137, 370 01 pro internetový obchod na webové stránce www.h-shop.cz, a Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky (zejména ustanovením NOZ).

Čl. II. Povinnost prodávajícího

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží doručí v objednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v předchozí větě, je věc vadná. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti specifikované na webových stránkách obchodu prodávajícího;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající na webových stránkách;

c) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3) Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

Čl. III. Lhůty pro uplatnění

1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu čl. II. reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

2) Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3) Případné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas ve lhůtách dle čl. III odst. 3. reklamačního řádu:   

a) pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy;

b) soud k námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná.

Čl. IV. Reklamace zboží při přepravě

1) Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je Kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není Kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží.

2) Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informuje prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a) nahlásit popis a

b) zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupující o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího.

3) Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí kupující na: e-mailovou adresu: info@ellex.cz.

4)  Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá prodávající kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

5) Prodávající má povinnost reklamaci dle bodu 6. reklamačního řádu prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do pěti (5) dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

6) Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno a zasláno bez zbytečného odkladu zpět Kupujícímu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající ukončí reklamaci a rozhodne o výměně poškozeného zboží. Náklady na výměnu poškozeného zboží nese prodávající.

Čl. V. Oznámení reklamace vady zboží a uplatnění práva

1) Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu (dále jen „oznámení“). V oznámení kupující:

a) označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží;

b) může uvést, které právo dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu vůči prodávajícímu uplatňuje;

c) připojí fotodokumentaci vady zboží.

2) Kupující může použít formulář oznámení, pokud je zveřejněn na webových stránkách.

3) Právo z vady zboží dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu může kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.